Yönetmelik

26 Ekim 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 29157

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI FELSEFE ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma birimi: Merkez içinde yer alan araştırma birimlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (TÜFAM): Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; felsefe, bilim ve eğitim alanlarında araştırma ve uygulama yapmak, Türk Dünyası ve kültür coğrafyasında bulunan üniversiteler, araştırma ve uygulama merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumları tarafından sözü edilen alanlarda yapılacak olan araştırma ve uygulamaları desteklemek ve koordinasyonu sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türk kültür havzasında Türk-İslam Felsefesi, Bilim ve Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Felsefi Danışmanlık, Siyaset, Devlet ve Hukuk Felsefesi, Tarih Felsefesi, Medeniyet ve Kültür Felsefesi, Dil Felsefesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Eğitim Felsefesi ve Felsefe Eğitimi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü inceleme, araştırma, yayın faaliyeti ve bilimsel etkinlikler yapmak; yurt içinde ve yurt dışında ilgili alanlarda bilimsel etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri organize etmek.
b) Türk kültür havzasında felsefe, tefekkür, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve din alanlarında iz bırakmış şahsiyetler, bu şahsiyetlerin eser ve fikriyatına dair araştırmalar yapmak; bu konularla ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.
c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ilgili çalışmalar yapan felsefeci, bilim insanı ve araştırmacılara bilimsel destek sağlamak.
ç) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay, panel ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.
d) Alanla ilgili yayınlar yapmak, veritabanları ve arşiv oluşturmak; arşiv, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Alana ilişkin ihtiyaç duyulan kaynakların geliştirilmesini sağlamak, bunun için gerekli işbirliği ve organizasyon süreçlerini oluşturmak ve yürütmek.
f) Alana dair ortaya çıkan gelişmelerden kamuoyunu ve akademik ortamı bilgilendirmek; bu çerçevede kişi, kurum ve kuruluşlara araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sağlamak.
g) Alana ilişkin projeler üretmek ve bunları gerçekleştirmek.
ğ) Araştırmacıların bilimsel hareketlilik ve işbirliğini teşvik etmek ve buna katkıda bulunmak.
h) Gerçekleştirilecek bu çalışmalarla ülkemizin ulusal ve uluslararası politikalarına katkıda bulunmak ve Türk düşünce ve kültürüne ilişkin araştırmalar ve projeler yapmak.
ı) Farklı bilim dalları ile özel veya genel nitelikli ortak araştırmaların gerçekleştirilmesine imkân sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından, en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.
(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.
Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.
(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma birimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.